Algemene voorwaarden HartBiet V.O.F.

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst / Opdrachtbevestiging: Een overeenkomst of opdrachtbevestiging tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake één of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering: De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen: Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen: Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

AV: Algemene Voorwaarden HartBiet V.O.F.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De AV zijn van toepassing op alle door HartBiet V.O.F. met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van HartBiet V.O.F. tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AV andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AV.

2.2 Afwijken van de AV is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

2.3 Zijn de AV eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AV toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle door of namens HartBiet V.O.F. gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij HartBiet V.O.F. de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan HartBiet V.O.F. de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

3.2 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. HartBiet V.O.F. zal een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Hartbiet V.O.F. is gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard en als deze schriftelijk bevestigd is door de opdrachtgever. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

Artikel 4 Gastenaantal

4.1 De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals overeengekomen in de offerte. Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van de overeenkomst. Naast de kosten van culinair en dranken zijn ook factoren zoals personele inzet en benodigde materialen berekend op het aantal gasten zoals vermeld in de offerte/overeenkomst. De opdrachtgever is verplicht HartBiet V.O.F. zo snel mogelijk te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen ontstaan die afwijken van offerte of overeenkomst. Indien de wijziging zich voordoet in het offertestadium dan zal HartBiet V.O.F. zich inzetten de best passende oplossing te vinden. Zodra de opdracht definitief is vastgelegd in een overeenkomst heeft opdrachtgever getekend voor een minimaal aantal gasten.

4.2 Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is mogelijk tot 3 werk dagen voor aanvang van het evenement. Worden er daarna nog aanpassingen gemaakt, dan is HartBiet V.O.F. gerechtigd te factureren obv de overeengekomen aantallen volgens de offerte.

Artikel 5 Beeldrecht en tekeningen

5.1 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij HartBiet V.O.F. berusten.

5.2 De onder 5.1 bedoelde bescheiden blijven eigendom van HartBiet V.O.F.  HartBiet V.O.F. behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 6 Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever. HartBiet V.O.F. zal deze zoveel mogelijk vooraf bekendmaken. HartBiet V.O.F. is gerechtigd van overheidswege opgelegde verhogingen in belastingen, accijnzen of sociale lasten aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 7 Betalingen

7.1 Betalingen dienen te geschieden 14 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

7.2 Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die HartBiet V.O.F. moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,-. Uit het enkele feit dat HartBiet V.O.F. juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door HartBiet V.O.F. wordt overgegaan.

7.3 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van HartBiet V.O.F.  aanleiding geeft, is HartBiet V.O.F. gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.

7.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.

7.5 Eventuele geschillen tussen HartBiet V.O.F. en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

7.6 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de aanneemsom bedragen, met een minimum van €350,- en onverminderd de BTW.

Artikel 8 Annuleringen

8.1 Opdrachtgever is bevoegd een overeenkomst te annuleren. Mits rekening gehouden met de volgende punten:

– Bij annulering 4 werkdagen of meer voor bedoeld tijdstip wordt er niks in rekening gebracht jegens de opdrachtgever.

– Bij annulering minder dan 4 werkdagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 30% van de aanneemsom aan HartBiet V.O.F. te betalen als onkosten vergoeding.

8.2 Annulering door opdrachtgever kan uitsluitend aangetekend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Hartbiet V.O.F. heeft bereikt.

8.3 HartBiet V.O.F. behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de algemeen in de samenleving geaccepteerde normen, waarden en goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 8.1 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Uitvoering

9.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en HartBiet V.O.F. is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is HartBiet V.O.F., onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

9.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat HartBiet V.O.F. alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

9.3 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met HartBiet V.O.F. voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft HartBiet V.O.F. het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan Hartbiet V.O.F. verschuldigd is, terstond opeisbaar.

9.4 HartBiet V.O.F. is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever bepaalde werkzaamheden binnen de opdracht te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van HartBiet V.O.F. een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

9.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan HartBiet V.O.F. dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

9.6 HartBiet V.O.F. neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan HartBiet V.O.F. ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. HartBiet V.O.F. zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

9.7 Indien HartBiet V.O.F. eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever twee uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.

9.8 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

9.9 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet-tijdige aanvoer of niet-tijdig uitvoering daarvan.

9.10 HartBiet V.O.F. maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op diens projectlocatie tijdens de partij aanwezig zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10 Transport en werkomstandigheden

10.1 Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan HartBiet V.O.F. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. HartBiet V.O.F. behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren

10.2 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan HartBiet V.O.F, naar de eis van HartBiet V.O.F. zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin HartBiet V.O.F. werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

10.3 Opdrachtgever geeft HartBiet V.O.F. de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.

Artikel 11 Aansprakelijkheid (nog even checken)

11.1 HartBiet V.O.F is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van HartBiet V.O.F.

11.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van HartBiet V.O.F, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van HartBiet V.O.F. vergoed wordt.

11.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is HartBiet V.O.F. niet rechtstreeks aansprakelijk, maar zal in de gerezen schadesituatie zijn verantwoordelijkheid nemen voor zover dat redelijkerwijs van HartBiet V.O.F. verlangd kan worden.

11.4 Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door HartBiet V.O.F. te vergoeden schade worden gematigd.

11.5 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komen niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen dergelijke schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat HartBiet V.O.F. toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

11.6 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van HartBiet V.O.F. tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt Hartbiet V.O.F geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart HartBiet V.O.F. voor alle aanspraken van derden ter zake.

11.7 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt Hartbiet V.O.F geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

11.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor HartBiet V.O.F en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

11.9 HartBiet V.O.F. is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

11.10 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

Artikel 12 Klachten

Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren onmiddellijk na constatering van een afwijking aan HartBiet V.O.F. te melden, opdat HartBiet V.O.F. de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.

Artikel 13 Eigendom goederen

Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door HartBiet V.O.F ter beschikking gestelde nonconsumptieve goederen blijven eigendom van HartBiet V.O.F. Indien goederen van HartBiet V.O.F. achterblijven dient opdrachtgever dit direct aan HartBiet V.O.F te melden en in overleg te gaan over de wijze van retournering van betreffende goederen. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan HartBiet V.O.F. tegen kostprijs worden vergoed.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Als overmacht voor HartBiet V.O.F. gelden alle omstandigheden buiten toedoen van HartBiet V.O.F., waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen HartBiet V.O.F. nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

14.2 In geval van overmacht zal opdrachtgever aan HartBiet V.O.F. nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

14.3 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van HartBiet V.O.F. voor de duur van deze omstandigheid op.

14.4 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is HartBiet V.O.F. op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten tussen HartBiet V.O.F. en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 16 Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door HartBiet V.O.F. gedane offertes en de met Hartbiet gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van HartBiet V.O.F., tenzij HartBiet V.O.F. verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.